Hấp thụ 38,528 lít khí SO2(đktc) vào 2832 gam dd NaOH 10%. Tính khối lượng muối thu được.

Question

Hấp thụ 38,528 lít khí SO2(đktc) vào 2832 gam dd NaOH 10%. Tính khối lượng muối thu được.

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-23T04:08:19+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T04:09:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-23T04:10:13+00:00

  n SO2=$\frac{38,528}{22,4}$ =1,72 mol

  m ct NaOH=$\frac{2832.10}{100}$ =283,2 g

  n NaOH=$\frac{283,2}{40}$ =7,08 mol

  T=$\frac{nNaOH}{nSO2}$ =$\frac{7,08}{1,72}$ ≈4,1 >2

  ⇒NaOH dư, tính theo SO2

  ⇒tạo muối trung hòa

  SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

  1,72→                 1,72                       mol

  m Na2SO3=1,72.126=216,72 g

  ——————Nguyễn Hoạt—————–

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )