hấp thụ hết 3,36 lít co2(đktc) vào cốc đựng 200 g dd KOH a% thu đc 17,66 g muối .tính a và nồng độ % các chất trong dd thu đc sau pư

Question

hấp thụ hết 3,36 lít co2(đktc) vào cốc đựng 200 g dd KOH a% thu đc 17,66 g muối .tính a và nồng độ % các chất trong dd thu đc sau pư

in progress 0
Madelyn 2 tuần 2021-07-11T13:33:05+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:34:42+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  2KOH + C{O_2} \to {K_2}C{O_3} + {H_2}O\\
  KOH + C{O_2} \to KHC{O_3}\\
  {n_{C{O_2}}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15mol\\
  hh:{K_2}C{O_3}(a\,mol),KHC{O_3}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,15\\
  138a + 100b = 17,66
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,07;b = 0,08\\
  {n_{KOH}} = 2{n_{{K_2}C{O_3}}} + {n_{KHC{O_3}}} = 0,22mol\\
  {m_{KOH}} = 0,22 \times 56 = 12,32g\\
  C{\% _{KOH}} = \dfrac{{12,32}}{{200}} \times 100\%  = 6,16\% \\
  C{\% _{{K_2}C{O_3}}} = \dfrac{{0,07 \times 138}}{{200 + 0,15 \times 44}} \times 100\%  = 4,68\% \\
  C{\% _{KHC{O_3}}} = \dfrac{{0,08 \times 100}}{{200 + 0,15 \times 44}} \times 100\%  = 3,87\% \\

  \end{array}\)

   

  0
  2021-07-11T13:34:54+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `a=6,16%`

  `C%K_2CO_3=4,68%`

  `C%KHCO_3=3,87%`

  Giải thích các bước giải:

  `n_{CO_2}=3,36÷22,4=0,15 mol`

  Các `PTHH` có thể xảy ra:

  `CO_2 + 2KOH \to K_2CO_3 + H_2O`    `(1)`

  `CO_2 + KOH \to KHCO_3`                  `(2)`

  Xét `TH1:` Phản ứng tạo 1 muối trung hòa. Xảy ra `(1)`

  Theo pt:

  `n_{K_2CO_3}=n_{CO_2}=0,15 mol`

  Khối lượng muối là:

  `m_{K_2CO_3}=0,15.138=20,7g>17,66`

  => Loại

  Xét `TH2:` Phản ứng tạo 1 muối axit. Xảy ra `(2)`

  Theo pt:

  `n_{KHCO_3}=n_{CO_2}=0,15 mol`

  Khối lượng muối là:

  `m_{KHCO_3}=0,15.100=10g<17,66`

  => Loại

  Vậy Phản ứng tạo cả 2 muối axit và trung hòa

  Xảy ra cả `(1)` và `(2)`

  Đặt `n_{CO_2(1)}=a mol`

         `n_{CO_2(2)}=b mol`

  Theo pt:

  `n_{K_2CO_3}=a mol`

  `n_{KHCO_3}=b mol`

  Ta được hệ phương trình về số mol `CO_2` và khối lượng muối là:

  $\begin{cases} a+b=0,15\\138a+100b=17,66 \end{cases}$

  $=> \begin{cases} a=0,07 \\ b=0,08 \end{cases}$

  Theo `(1)(2):`

  `n_{KOH}=2a+b=2.0,07+0,08=0,22 mol`

  Tính `a:`

  `a={0,22.56}/{200}.100=6,16%`

  Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

  `m=0,15.44+200=206,6g`

  Khối lượng mỗi muối và nồng độ phần trăm của chúng là:

  `m_{K_2CO_3}=0,07.138=9,66g`

  `=> C%K_2CO_3={9,66}/{206,6}.100=4,68%`

  `m_{KHCO_3}=0,08.100=8g`

  `=> C%KHCO_3={8}/{206,6}.100=3,87%`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )