Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit CO2(dktc) vào 800 ml dd A chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M thu được kết tủa X và dd Y, Khối lượng dd y so với khối lượng dd

Question

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lit CO2(dktc) vào 800 ml dd A chứa NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,05M thu được kết tủa X và dd Y, Khối lượng dd y so với khối lượng dd A sẽ:

in progress 0
Everleigh 3 tháng 2021-09-08T06:46:23+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T06:47:45+00:00

  $n_{CO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $n_{NaOH}=0,8.0,1=0,08(mol)$

  $n_{Ba(OH)_2}=0,05.0,8=0,04(mol)$

  $Ba(OH)_2+CO_2\to BaCO_3+H_2O$ (1)

  $n_{BaCO_3(1)}=0,04(mol)$

  Còn $0,1-0,04=0,06(mol)$ $CO_2$

  $\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=1,3\Rightarrow $ tạo 2 muối, $CO_2$ và $NaOH$ đều hết.

  $\Rightarrow BaCO_3$ không tan.

  $\Delta m=m_{CO_2}-m_{BaCO_3}=0,1.44-0,04.197=-3,48g$

  $\to dd $ giảm 3,48g

  0
  2021-09-08T06:47:59+00:00

  `n_(CO_2)=\frac{2,24}{22,4}=0,1(mol)`

  `n_(NaOH)=0,8.0,1=0,08(mol)`

  `n_(Ba(OH)_2)=0,8.0,05=0,04(mol)`

  `CO_2+Ba(OH)_2->BaCO_3+H_2O`

  `0,04`                             `0,04`

  `CO_2+2NaOH->Na_2CO_3+H_2O`

  `0,04`          `0,08`          `0,04`

  `Na_2CO_3+CO_2+H_2O->2NaHCO_3`

  `0,02`                `0,02`

  Ta có 

  `Δ_(m)=m_(CO_2)-m_(BaCO_3)`

  `=>Δ_(m)=0,1.44-0,04.197=-3,48(g)`

  Vậy khối lượng `dd` giảm `3,48(g)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )