Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí so2 ở đktc vào bình đụng dung dịch Ca(oh)2 . Hỏi sau phản ứng muối nào tạo thành ? Bao nhiêu gam Gợi Ý phải xét 3 trườ

Question

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí so2 ở đktc vào bình đụng dung dịch Ca(oh)2 . Hỏi sau phản ứng muối nào tạo thành ? Bao nhiêu gam
Gợi Ý phải xét 3 trường hợp
TH1: tạo muối trung hoà
TH2 : tạo muối axit
TH3:tạo cả hai loại muối trung hoà và muối axit
Mình đang cần gấp , trả lời nhanh nhất mình vote 5 *

in progress 0
Hailey 54 phút 2021-09-15T13:00:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T13:01:53+00:00

  $n_{SO_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1 mol$

  * TH1: chỉ tạo $CaSO_3$

  $Ca(OH)_2+SO_2\to CaSO_3+H_2O$

  $\Rightarrow n_{CaSO_3}=0,1 mol$

  $m_{CaSO_3}=0,1.120=12g$

  * TH2: chỉ tạo $Ca(HSO_3)_2$

  $Ca(OH)_2+2SO_2\to Ca(HSO_3)_2$

  $\Rightarrow n_{Ca(HSO_3)_2}=0,05 mol$

  $m_{Ca(HSO_3)_2}=0,05.202=10,1g$

  * TH3: tạo 2 muối 

  Khi đó $10,1<m_{\text{muối}}<12$

  0
  2021-09-15T13:02:11+00:00

  nSO2=0.1(mol)

  TH1: tạo muối trung hòa

  PTHH: SO2+Ca(OH)2→CaSO3+H2O

  Theo PTHH: nCaSO3=nSO2=0.1(mol)

                ⇒mCaSO3=0.1×120=12(g)

  TH2:tạo muối axit

  PTHH: 2SO2+Ca(OH)2→Ca(HSO3)2

  theo PTHH: nCa(HSO3)2=1/2 nSO2=0.05(mol)

  ⇒mCa(HCO3)2=0.05×202=10.1(g)

  TH3:tạo 2 muối

  PTHH: 3SO2+2Ca(OH)2→CaSO3+Ca(HSO3)2+H2O

  Theo PTHH: nCaSO3=1/30(mol)

                ⇒mCaSO3=1/30×120=4(g)

                     nCa(HSO3)2=1/30(mol)

                ⇒mCa(HSO3)2=1/30×202=6,73(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )