Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/1, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là?

Question

Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít khí CO2 (đktc) vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/1, thu được 15,76 gam kết tủa. Giá trị của a là?

in progress 0
Claire 3 tháng 2021-09-15T01:41:52+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T01:43:19+00:00

  $n_{CO_2}=\dfrac{2,688}{22,4}=0,12 mol$

  $n_{BaCO_3}=\dfrac{15,76}{197}=0,08 mol < 0,12$

  Vậy kết tủa tan một phần.

  $Ba(OH)_2+CO_2\to BaCO_3+H_2O$  (1)

  $Ba(OH)_2+2CO_2\to Ba(HCO_3)_2$  (2)

  Gọi x, y là số mol $Ba(OH)_2$ (1) và (2).

  $\Rightarrow x+2y=0,12; x=0,08$

  $\Rightarrow y=0,02$

  $\to a=C_{M_{Ba(OH)_2}}=\dfrac{x+y}{2,5}=0,04M$

  0
  2021-09-15T01:43:32+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $n_{CO_2} = \dfrac{2,688}{22,4} = 0,12(mol)$

  $n_{BaCO_3} = \dfrac{15,76}{197} = 0,08(mol)$
  Vì $n_{CO_2} > n_{BaCO_3}$ nên kết tủa bị hòa tan một phần .

  $Ba(OH)_2 + CO_2 \to BaCO_3 + H_2O$(1)
  $BaCO_3 + CO_2 + H_2O \to Ba(HCO_3)_2$(2)

  Gọi $n_{BaCO_3(1)} = x(mol) ; n_{BaCO_3(2)} = y(mol)$

  $\to x – y = 0,08(I)$

  Theo PTHH :

  $n_{CO_2} = n_{BaCO_3(1)} + n_{BaCO_3(2)} = x + y = 0,12(II)$
  Từ I và II suy ra : $x =0,1 ; y = 0,02$

  Ta có : $n_{Ba(OH)_2} = n_{BaCO_3(1)} = 0,1(mol)$

  $\to a = \dfrac{0,1}{2,5} = 0,04M$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )