hấp thụ v lít khí cl2 ở đktc vào 250ml dd KOH 1M sau pư thu được dung dịch B . cô cạn dd B thu được 19,3 gam rắn khan. gtri của v là

Question

hấp thụ v lít khí cl2 ở đktc vào 250ml dd KOH 1M sau pư thu được dung dịch B . cô cạn dd B thu được 19,3 gam rắn khan. gtri của v là

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-21T02:39:35+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T02:40:40+00:00

  Cl2 + 2KOH => KCl + KClO + H2O

  nKOH= 0,25.1=0,25 (mol)

  Gọi x là nKOH (pư):

  => nCl2=nKCl=nKClO= 0,5x (mol)

  Dung dịch B gồm có: KCl, KClO và KOH dư

  nKOH dư= (0,25-x) (mol)

  mB= mKCl + mKClO + mKOH dư= (74,5.0,5x) + (90,5.0,5x) + [56.(0,25-x)= 19,3

  => x=0,2 (mol)

  => nCl2=0,5.0,2=0,1 (mol)

  => VCl2= 0,1.22,4=2,24 (l)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )