Hấp thụ V ( lít ) khí SO2 ( đktc) vào 150 mL dung dịch Ba(OH)2 0,2 M . Sau phản ứng , cô cạn hỗn hợp sản phẩm thu được 8,15(g) muối . Tính v?

Question

Hấp thụ V ( lít ) khí SO2 ( đktc) vào 150 mL dung dịch Ba(OH)2 0,2 M . Sau phản ứng , cô cạn hỗn hợp sản phẩm thu được 8,15(g) muối . Tính v?

in progress 0
Audrey 33 phút 2021-09-15T09:55:16+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:56:41+00:00

  Sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp muối và không dư $Ba(OH)_2$

   Gọi x, y là số mol $BaSO_3$ và $Ba(HSO_3)_2$

  $\Rightarrow 217x+299y=8,15$       (1)

  $n_{Ba(OH)_2}=0,15.0,2=0,03 mol$

  $Ba(OH)_2+SO_2\to BaSO_3+H_2O$

  $Ba(OH)_2+2SO_2\to Ba(HSO_3)_2$

  $\Rightarrow x+y=0,03$               (2)

  (1)(2)$\Rightarrow x=0,01; y=0,02$

  $\to V=22,4(x+2y)=1,12l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )