Hấp thụ V lít SO2 đktc vào trong 200ml dung dịch NaOH 1,25M,sau pư xảy ra hoàn toàn, xử lí dung dịch thu được 19,44gam mươi khan. Tính V

Question

Hấp thụ V lít SO2 đktc vào trong 200ml dung dịch NaOH 1,25M,sau pư xảy ra hoàn toàn, xử lí dung dịch thu được 19,44gam mươi khan. Tính V

in progress 0
Iris 1 năm 2021-09-25T14:54:12+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-25T14:55:45+00:00

  n NaOH=0,2.1,25=0,25 mol

  -giả sử sau phản ứng tạo 2 muối

  gọi n NaHSO3 =x mol

         n Na2SO3 =y mol

  SO2+NaOH→NaHSO3

    x         x          ←x         mol

  SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

    y         2y        ← y                    mol

  ta có hệ pt:x+2y=0,25                     x=0,09

                        104x+126y=19,44        y=0,08

  SO2+NaOH→NaHSO3        

  0,09    0,09      ←0,09      mol

  SO2+2NaOH→Na2SO3+H2O

  0,08   0,16         0,08                 mol

  V SO2(đktc)=(0,09+0,08).22,4=3,808 l

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )