Hãy chỉ ra lỗi và sau đó sửa lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) A:=5While A:=5 do A:=A+3; b) S:=O; For i:=1 to 5.5 do s:=s+i; c) m:=O; T:=O; While T<=

Question

Hãy chỉ ra lỗi và sau đó sửa lỗi trong các câu lệnh sau đây:
a) A:=5While A:=5 do A:=A+3;
b) S:=O; For i:=1 to 5.5 do s:=s+i;
c) m:=O; T:=O;
While T<=5 do m:=m+1; T:=T+m; d) T:=O; For i:=6 to 1 do T:=T*i;

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-08-12T02:17:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:18:56+00:00

  a) Sai chỗ: While A:=5
  Sửa: A:=5 While A=5 do A:=A+3;
  b) Sai chỗ: 5.5
  Sửa: S:=0; For i:=1 to 5 do s:=s+i;
  c) Sai chỗ: không có câu lệnh ghép
  Sửa: m:=0; T:=0; While T<=5 do
          begin
          m:=m+1; T:=T+m;
          end;
  d) Sai chỗ: to
  Sửa: T:=0; For i:=6 downto 1 do T:=T*i;

  #Khi đánh máy thì bấm số 0 nhé, đừng bấm chữ O chương trình chạy không được đâu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )