Hãy chỉ ra lỗi và sau đó sửa lỗi trong các câu lệnh sau đây: a) A:=5While A:=5 do A:=A+3; b) S:=O; For i:=1 to 5.5 do s:=s+i; c) m:=O; T:=O; While T<=

Question

Hãy chỉ ra lỗi và sau đó sửa lỗi trong các câu lệnh sau đây:
a) A:=5While A:=5 do A:=A+3;
b) S:=O; For i:=1 to 5.5 do s:=s+i;
c) m:=O; T:=O;
While T<=5 do m:=m+1; T:=T+m; d) T:=O; For i:=6 to 1 do T:=T*i;

in progress 0
Hailey 4 tuần 2021-08-12T02:24:48+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:26:30+00:00

  a) sai:

  – chỗ sau 5 không có ;

  – điều kiện ko có :

  sửa: A:=5; while A=5 do A:=A+3;

  b)

  sai chỗ giá trị cuối

  sửa: S:=0; for i:=1 to 5 do s:=s+i;

  c)

  thiếu ko có begin end nếu ko có câu lệnh sẽ lặp vô hạn

  sửa:

  m:=0; T:=0;

  while T<=5 do begin

  m:=m+1; T:=T+m;

  end;

  d) sai:

  – giá trị đầu và giá trị cuối

  – nếu gán 0 cho T chương trình kết thúc sẽ ra 0 ko tính ra được vì đây là phép tính nhân nên phải gán T:=1;

  sửa: T:=1; for i:=1 to 6 do T:=T*i;

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )