Hãy ghi thì hiện tại tiếp diễn

Question

Hãy ghi thì hiện tại tiếp diễn

in progress 0
Jade 1 năm 2021-11-30T13:51:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:52:46+00:00

  Hiện tại tiếp diễn

  + Khẳng đinh: I am

                         you are

                         he/she/it /Nsố ít +is+ Ving

                         we/ you/ they/N số nhiều+are + Ving

  -Phủ định: I amnot

                    You arenot

                     he/ she/ it/ Nsố ít+isnot+ving

                     we/ you/ they/N số nhiều+ arenot+Ving

  ?Nghi vấn: Am I

                    You are

                    Is+ he/she/it/Nsố ít+Ving?

                    Are+You/we/ they/N số nhiều+Ving?

  Cách sử dụng:

  -Diễn tả một hành động đng xảy ra ngay thời điểm nói:

  Vd: They are watching tv,now.

  -Diễn tả 1 sự việc đã được chuẩn bị ( làm) trước cho tương lai

  VD: I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow.

  Diễn tả hành động lặp đi lặp lại gây phiền cho người nói.

  VD: He is always coming late

  …………..

  Dấu hiệu nhận biết

  now

  right now

  at the moment

  at present

  at+ giờ cụ thể

  + Các động từ:
  look 

  listen

  Keep silent

  >>>>Chúc bạn học tốt

  0
  2021-11-30T13:53:05+00:00

  Thì hiện tại tiếp diễn. ( Present Continous)

  Form:

  (+) S+am/is/are +V-ing…

  (-) S+am/is/are +not + V-ing…

  (?) Are/Is/Are +s+V-ing?

  Signs: now, at the present, at the moment, at this time, Look!, Listen!,…

  Example:

  1.  Listen! They are singing very well!

  2. She isn’t riding her bike now.

  3. Are you singing?

  chúc bạn học tốt cho mik câu trả lời hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )