Hãy hoàn thiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên cho đến khi S<=500. Cho biết N S:=0 N:=0 While S<= do N:= N+1 S:= S+N Writeln(‘So N

Question

Hãy hoàn thiện chương trình tính tổng n số tự nhiên đầu tiên cho đến khi S<=500. Cho biết N S:=0 N:=0 While S<= do N:= N+1 S:= S+N Writeln(‘So N de tong >1000 la’,N);
Writeln(‘Gia tri cua tong S =’,S);
(1 Điểm)

in progress 0
Maya 4 tuần 2021-08-16T16:53:22+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:54:25+00:00

  Sau khi chỉnh sửa Program BTH;
  uses crt;
  var n,s:longint;
  Begin
          clrscr;
          s:=0;
          n:=0;
          While s<=500 do
          Begin
                  n:=n+1;
                  s:=s+n;
          Writeln(‘So N de tong >500 la ‘,n);
          Writeln(‘Gia tri cua tong S= ‘,s);
          readln;
  end.

  0
  2021-08-16T16:54:40+00:00

  Sau khi chỉnh sửa Program BTH;
  uses crt;
  var n,s:longint;
  Begin
          clrscr;
          s:=0;
          n:=0;
          While s<=500 do
          Begin
                  n:=n+1;
                  s:=s+n;
          end;
          Writeln(‘So N de tong >500 la ‘,n);
          Writeln(‘Gia tri cua tong S= ‘,s);
          readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )