Hãy lập trình: – Đọc dữ liệu từ tệp TILE.TXT mỗi lần ra một số nguyên, tệp có một dòng chứa số nguyên, mỗi số cách nhau một dấu cách. – Hiện ra màn hì

Question

Hãy lập trình:
– Đọc dữ liệu từ tệp TILE.TXT mỗi lần ra một số nguyên, tệp có một dòng chứa số nguyên, mỗi số cách nhau một dấu cách.
– Hiện ra màn hình lập phương của số nguyên đó.

in progress 0
Amara 2 tháng 2021-08-17T05:03:56+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:04:56+00:00

  Const Fi=’TILE.TXT’;
  Var f: text;
      A: array[1..1000] of longint;
      n,i: longint;
  Begin
          Assign(f,Fi); Reset(f);
          Readln(f,n);
          For i:=1 to n do Read(f,A[i]);
          For i:=1 to n do Write(sqr(A[i]),’ ‘);
          Close(f);
          Readln
  End.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )