hãy mô tả các điều kiện cho dưới đây trong ngôn ngữ Pascal 1, n là một số nguyên chia hết cho 3 2, m là một số nguyên ko chia hết cho 7 i là một số dư

Question

hãy mô tả các điều kiện cho dưới đây trong ngôn ngữ Pascal
1, n là một số nguyên chia hết cho 3
2, m là một số nguyên ko chia hết cho 7 i là một số dương ko vượt quá 100
3, tổng 2 số bất kì trong 3 số a, b, c luôn lớn hơ n số còn lại
4, i là một số dương không vượt quá 100
5, hai sô a và b khác 0 có cùng dấu
6, a và b là 2 số nguyên tỉ lệ thuận với nhau theo tỉ lệ 3:4
7, số a>5 và tổng của 2 sô b và c bằng 10 hoặc a =< 5 và tổng của 2 số b và c bằng -20 8, m nhận một trong các giá trị 1, 3, 5,7,8

in progress 0
Mackenzie 4 tháng 2021-07-29T10:37:50+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:39:08+00:00

  1. n mod 3 <> 1

  2. m mod 7 <> 0 ;  i<=100 and i>0

  3. (a+b)>c and (a+c)>b and (c+b)>a

  4. i<=100 and i>0

  5. a*b>0

  6. a/b = 3/4

  7. (a>5 and b+c=10) or (a<=5 and b+c=-20)

  8.  (m=1) or (m=3) or (m=5) or (m=7) or (m=8)

  0
  2021-07-29T10:39:47+00:00

  1) n mod 3 = 0

  2) (m mod 7 <>0) and (i<=100)

  3) (a+b>c) and (b+c>a) and (a+c>b)

  4) i<=100

  5) (a<>0) and (a*b>0)

  6) a/b = 3/4 (Không chắc)

  7) (a>5) and (b+c=10)

  (a<=5) and (b+c=-20)

  8) (m=1) or (m=3) or (m=5) or (m=7) or (m=8)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )