Hãy mô tả thuật toán và viết chương trình Pascal tính tổng s=1+ $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ +…+ $\frac{1}{n}$ , với n là số tự nhiên nhập vào từ b

Question

Hãy mô tả thuật toán và viết chương trình Pascal tính tổng s=1+ $\frac{1}{2}$ + $\frac{1}{3}$ +…+ $\frac{1}{n}$ , với n là số tự nhiên nhập vào từ bàn phím

in progress 0
Savannah 5 tháng 2021-07-20T22:42:16+00:00 2 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:43:59+00:00

  *Thuật toán

  In ra: n.

  Out: tổng S.

  MT:

  Bước 1: S← 0; i ← 1.

  Bước 2: Nếu i <= n thì S ← S + 1/i.

  B3: Nếu i > n thì thông báo S và KTTT, ngược lại thì quay lại bước 2.

  *Chương trình:

  program tinhtong;
  uses crt;
  var n,i:integer;
        S:real;
  begin
       clrscr;
  write(‘ n = ‘); readln(n);
  S:=0;
       for i:=1 to n do S:=S + 1/i;
  writeln(‘Tong la: ‘,S:10:2);
  readln;
  end.

  0
  2021-07-20T22:44:14+00:00

  In: n.

  Out: tổng s.

  MT:

  B1: s ← 0; i ← 1.

  B2: Nếu i ≤ n thì s ← s + 1/i.

  B3: Nếu i > n thì thông báo s và KTTT, ngược lại quay lại bước 2.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )