Hãy phân biệt SO2, CO2, , metan, buta-1,3-dien bằng phương pháp hóa học. Viết pt phản ứng xảy ra

Question

Hãy phân biệt SO2, CO2, , metan, buta-1,3-dien bằng phương pháp hóa học. Viết pt phản ứng xảy ra

in progress 0
Parker 3 tuần 2021-11-22T11:59:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-22T12:01:12+00:00

  Đáp án:

  – Dẫn 4 khí qua dd Ca(OH)2 dư, phân biệt 2 nhóm:

   + Nhóm I: làm đục nước vôi trong: SO2 và CO2

   + Nhóm II: không hiện tượng.

  Dẫn khí ở hai nhóm qua dd Br2 dư, khí làm mất màu Br2 ở nhóm I là SO2, còn lại là CO2; khí làm mất màu Br2 là buta-1,3-dien, còn lại ở nhóm II là khí CH4.

  SO2+ Br2+ 2H2O $\to$ 2HBr+ H2SO4

  CH2=CH-CH=CH2 +Br2 $\to$ CH2Br-CHBr-CH=CH2

   

  0
  2021-11-22T12:01:26+00:00

  Dẫn 4 khí qua nước vôi trong dư. CO2, SO2 làm đục nước vôi (nhóm 1). Hai khí còn lại ko hiện tượng (nhóm 2).  

  CO2+ Ca(OH)2 -> CaCO3+ H2O 

  SO2+ Ca(OH)2 -> CaSO3+ H2O

  Dẫn từng khí của 2 nhóm qua dd brom dư. Khí nhóm 1 làm mất màu brom là SO2, khí kia là CO2. Khí nhóm 2 làm mất màu brom là buta-1,3-đien, khí kia là metan. 

  SO2+ Br2+ 2H2O -> 2HBr+ H2SO4 

  CH2=CH-CH=CH2 + 2Br2 -> CH2Br-CHBr-CHBr-CH2Br

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )