Hãy phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố và viết tập hợp gồm các ước nguyên tố của chúng: a) 40; 90; 150; 240; 250 b) 45; 84; 95

Question

Hãy phân tích các thừa số sau thành tích các thừa số nguyên tố và viết tập hợp gồm các ước nguyên tố của chúng:
a) 40; 90; 150; 240; 250
b) 45; 84; 95; 144; 450
c) 1080; 1500; 2715

in progress 0
Natalia 3 tuần 2021-07-09T22:01:16+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:02:43+00:00

  Đáp án:

   a,40=2³.5

  90=2.3².5

  150=2.3.5²

  240=2^4.5

  {2³,5},{2,3²,5},{2,3,5²},{2^4,5}

  b,45=3².5

  84=2².3.7

  95=5.19

  144=2^4.3²

  450=2.3².5²

  {3²,5},{5,19},{2²,3,7},{2^4,3²},{2,3²,5²}

  c,tương tự

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )