Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử và 1 mol của mỗi nguyên tố cho sau:Fe,S hãy tính khối lượng 1 phân tử nước gồm 2H kết hợp với O và 1 mol phân tử

Question

Hãy tính khối lượng của 1 nguyên tử và 1 mol của mỗi nguyên tố cho sau:Fe,S
hãy tính khối lượng 1 phân tử nước gồm 2H kết hợp với O và 1 mol phân tử nước .Biết rằng 1 nguyên tử C nặng 2 nhân 10 mũ âm 23 gam

in progress 0
Ximena 3 tuần 2021-07-08T20:08:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:10:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Khối lượng nguyên tử của nguyên tử Fe là : 56 đvC 

  Khối lượng một mol nguyên tử Fe là: 56 g 

  Khối lượng nguyên tử của nguyên tử S là : 32 đvC 

  Khối lượng một mol nguyên tử S là : 32 g 

  Khối lượng của 1 phân tử H2O tính theo đơn vị đvC là : 

  1 × 2 + 16 = 18 (đvC) 

  Khối lượng của 1 phân tử H2O gấp khối lượng của 1 nguyên tử C số lần là : 18 ÷ 12 = 1,5 (lần)

  Khối lượng của một phân tử H2O tính theo g là : 

  2 × 1,5 × 10^-23 = 3 × 10^-23 (g)

  Ta thấy : 1 mol phân tử H2O chứa 6,02 × 10^23 phân tử H2O 

  => Khối lượng của 1 mol phân tử H2O là : 

  3 × 10^-23 × 6,02 × 10^23 = 18,06 (g) 

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2021-07-08T20:10:30+00:00

  Khối lượng của `1` phân tử $H2O$ tính theo đơn vị `đvC` là : 

  `1 × 2 + 16 = 18 (đvC)` 

  Khối lượng của `1` phân tử `H2O` gấp khối lượng của `1` nguyên tử `C` số lần là `:` `18 ÷ 12 = 1,5` $(lần)$

  Khối lượng của một phân tử `H2O` tính theo `g` là `:`

  `2 × 1,5 × 10^-23 = 3 × 10^-23 (g)`

  Ta thấy `: 1 mol` phân tử `H2O` chứa `6,02 × 10^23` phân tử `H2O`

  `⇒` Khối lượng của `1 mol` phân tử `H2O` là `:` 

  `3 × 10^-23 × 6,02 × 10^23 = 18,06 (g)`

  $VFM$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )