hãy viết đoạn văn 7 đến 8 dòng những hiểu biết của em về cách mạng tháng 10 nga năm 1917

Question

hãy viết đoạn văn 7 đến 8 dòng những hiểu biết của em về cách mạng tháng 10 nga năm 1917

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-26T05:19:51+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-26T05:21:29+00:00

    Cách mạng tháng mười Nga bùng nổ nguyên nhân do sau cách mạng tháng hai, chế độ chuyên chế Nga Hoàng bị lật đổ. Nước Nga bây giờ có hai chính quyền chính quyền song song tồn tại: Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản, các Xô Viết đại biểu của nhân dân, nông dân và binh lính. Trước tình hình này, Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị tiếp tục làm cách mạng. Mục tiêu: lật đổ chính phủ chính phủ lâm thời, chấm dứt tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.và cuối cùng cuộc cách mạng đã kết thúc thắng lợi để lại bài học lịch sử đối với nước Nga: thay đổi hoàn toàn vận mệnh đát nước, số phận của hàng triệu con người ở Nga, lần đầu tiên trong lịch sử đưa người lao động lên nắm chính quyền, thiết lập nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên  trên thế giới.Đối với thế giới có ảnh hưởng đến toàn thế giới, để lại nhiều bài học quý báu cho cuộc đấu tranh của giai câp vô sản nhân dân lao động và nhân dân bị áp bức, tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế phong trào giải phóng dân tộc phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )