hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ só 0, 3, 4, 5 ( trong 1 số mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần ) sao cho số đó đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5 Nh

Question

hãy viết tất cả các số tự nhiên có 4 chữ só 0, 3, 4, 5 ( trong 1 số mỗi chữ số chỉ được viết 1 lần ) sao cho số đó đồng thời chia hết cho 2, 3 và 5
Nhanh lên mik cần gấp

in progress 0
Adalyn 1 giờ 2021-10-24T00:52:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:53:21+00:00

  Đáp án:

  số đó là 3450; 3540; 4530; 4350; 5430; 5340

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số đó là abcd

  Ta có dấu hiệu chia hết cho 5 là số có tận cùng bằng 0 hoặc 5

  ⇒ số đó có thể là abc0 hoặc abc5

  Mà dấu hiệu chia hết cho 2 là số có tận cùng bằng 0,2,4,6,8

  ⇒ số đó là abc0

  Dấu hiệu chia hết cho 3 là tổng các chữ số chia hết cho 3

  ⇒ số đó là 3450; 3540; 4530; 4350; 5430; 5340

  Vậy số đó là 3450; 3540; 4530; 4350; 5430; 5340

  0
  2021-10-24T00:53:44+00:00

  Đáp án:

   Các số cần tìm là: 4530; 4350; 3450; 3540; 5430; 5340.

  Giải thích các bước giải:

   Do các số đó hải chia hết cho 2 và 5 nên chữ số tận cùng là 0.

   Ta có: 0+3+4+5=12  chia hết cho 3 nên các số trên luôn chia hết cho 3.

  _______________________

  Xin hay nhất ạ » ♦ «

  $#chau$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )