Hệ gồm hai vật có khối lượng m₁= 2 kg m₂ = 3 kg chuyển động theo hướng vuông góc với nhau, với các vận tốc tương ứng là V₁= 2 m/s và V₂ = 1 m/s. Tính

Question

Hệ gồm hai vật có khối lượng m₁= 2 kg m₂ = 3 kg chuyển động theo hướng vuông góc với nhau, với các vận tốc tương ứng là V₁= 2 m/s và V₂ = 1 m/s. Tính động lượng của mỗi vật và của hệ vật

in progress 0
Margaret 5 tháng 2021-07-20T22:47:40+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:48:51+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!!!!!

  Đáp án:

  $p_1 = 4 (kg.m/s)$

  $p_2 = 3 (kg.m/s)$

  $p = 5 (kg.m/s)$

  Giải thích các bước giải:

           $m_1 = 2 (kg)$

           $m_2 = 3 (kg)$

           $v_1 = 2 (m/s)$

           $v_2 = 1 (m/s)$

  Động lượng của mỗi vật là:

           $p_1 = m_1v_1 = 2.2 = 4 (kg.m/s)$

           $p_2 = m_2v_2 = 3.1 = 3 (kg.m/s)$

  Vì `\vec{v_1} \bot \vec{v_2} <=> \vec{p_1} \bot \vec{p_2}`

  Động lượng của hệ là:

           $p = \sqrt{p_1^2 + p_2^2} = \sqrt{4^2 + 3^2}$

              $= 5 (kg.m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )