“He had to struggle to take and hold power, as he was not perceived to be the rightful heir to the throne” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

Question

“He had to struggle to take and hold power, as he was not perceived to be the rightful heir to the throne” nghĩa là gì? (Ko tra bằng Google Dịch nha)

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-11-13T07:12:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:13:10+00:00

  Anh ta đã đấu tranh để giành và nắm quyền lực, bởi vì anh ta không được chấp nhận là người thừa kế cho ngai vàng

  0
  2021-11-13T07:13:32+00:00

  He had to struggle : Anh ta đã phải tranh đấu 

  to take and hold power : để lấy và giữ quyền lực 

  as he was not perceived to be : vì anh ta không được coi như là 

  the rightful heir : ng thừa kế bất hợp pháp

  to the throne : để lên ngôi 

  => Anh ta đã phải tranh đấu để lấy và giữ quyền lực, vì anh ta không được coi như là ng thừa kế bất hợp pháp để lên ngôi .

  $\text{STUDY WELL !}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )