Hệ trục Oxy cho tam giác ABC có A(1;2) B(-2;6) C(9;8) tính cosin góc B của tam giác ABC ?

Question

Hệ trục Oxy cho tam giác ABC có A(1;2) B(-2;6) C(9;8) tính cosin góc B của tam giác ABC ?

in progress 0
Skylar 6 ngày 2021-12-04T06:17:45+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:19:33+00:00

  Đáp án:

  \(\cos B = \dfrac{{\sqrt 5 }}{5}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \overrightarrow {AB}  = \left( { – 3;4} \right) \to \left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \sqrt {{{\left( { – 3} \right)}^2} + {4^2}}  = 5\\
  \overrightarrow {CB}  = \left( { – 11; – 2} \right) \to \left| {\overrightarrow {CB} } \right| = 5\sqrt 5 \\
  \cos B = \dfrac{{\overrightarrow {AB} .\overrightarrow {CB} }}{{\left| {\overrightarrow {AB} } \right|.\left| {\overrightarrow {CB} } \right|}} = \dfrac{{ – 3.\left( { – 11} \right) + 4.\left( { – 2} \right)}}{{5.5\sqrt 5 }} = \dfrac{{\sqrt 5 }}{5}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )