Help em vs mn Cho 1, 344L khí CO2 vào 500ml dung dịch NaOH 0.2M A. Tính tỉ lệ và viết phương trình B. Tính khối lượng của muối thu được Help em vs ạ

Question

Help em vs mn
Cho 1, 344L khí CO2 vào 500ml dung dịch NaOH 0.2M
A. Tính tỉ lệ và viết phương trình
B. Tính khối lượng của muối thu được
Help em vs ạ

in progress 0
Hailey 2 năm 2021-08-09T16:20:39+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:21:56+00:00

  Đổi: $500 \ ml=0.5 \ l$

  $n_{CO_2}=\dfrac{V_{CO_2}}{22.4}=\dfrac{1.344}{22.4}=0.06 \ (mol)$

  $n_{NaOH}=V_{NaOH}·C_{M_{NaOH}}=0.5·0.2=0.1 \ (mol)$

  Lập tỉ lệ:

  $1<T=\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}=\dfrac{0.1}{0.06}=1.667<2$

  $\to$ Phản ứng tạo hai muối $NaHCO_3$ và $Na_2CO_3$, khi đó, cả $CO_2$ và $NaOH$ đều hết.

  Đặt: $\begin{cases}n_{NaHCO_3}=x \ (mol)\\n_{Na_2CO_3}=y \ (mol)\end{cases}$

  Các phương trình hóa học xảy ra:

  $CO_2+NaOH\to NaHCO_3 \ \ (1)$

  $CO_2+2NaOH\to Na_2CO_3+H_2O \ \ (2)$

  Theo phương trình $(1):n_{CO_2}=n_{NaOH}=n_{NaHCO_3}=x \ (mol)$

  Theo phương trình $(2):\begin{cases}n_{CO_2}=n_{Na_2CO_3}=y \ (mol)\\n_{NaOH}=2n_{Na_2CO_3}=2y \ (mol)\end{cases}$

  Từ đó ta có hệ phương trình:

  $\begin{cases}x+y=0.06\\x+2y=0.1\end{cases}↔\begin{cases}x=0.02 \ (mol)\\y=0.04 \ (mol)\end{cases}$

  Khối lượng muối thu được:

  $m_{\text{muối}}=m_{NaHCO_3}+m_{Na_2CO_3}=84·0.02+106·0.04=5.92 \ (g)$

  0
  2021-08-09T16:22:21+00:00

  Bạn tham khảo

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )