Help me Bài 1: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất: a mol khí H2 (khối lượng 4g) và x mol khí Cacbonic có khối lượng y gam chiếm thể tích bằng n

Question

Help me
Bài 1: Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất: a mol khí H2 (khối lượng 4g) và x mol khí Cacbonic có khối lượng y gam chiếm thể tích bằng nhau.
a, Tính x và y?
b, Tính số nguyên tử và số phân tử trong mỗi lượng chất trên?

in progress 0
Iris 1 giờ 2021-09-08T13:46:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:47:34+00:00

  nH2 = nCO2 = 4/2 = 2mol (cùng $t^{o}$ và atm)

  mCO2 = 2.44 = 8g

  => x = 2 ; y = 88

   

  0
  2021-09-08T13:47:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, Ta có: $m_{H_{2}}$= $M_{H_{2}}$ ×a

  =>4=2×a

  =>a=2

  Mà: 2 chất khí đều cùng một thể tích ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

  =>$n_{CO_{2}}$ =$n_{H_{2}}$ =a=2

  => x=2

  Lại có: $m_{CO_{2}}$=$M_{CO_{2}}$×x

  =>y=44×2=88

  b, $M_{CO_{2}}$=12+16×2=44

      $M_{H_{2}}$=1×2=2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )