HELP ME!!” ????????????????????????‍???? .CẦN CAO NHÂN GIÚP ????????‍♂️????‍♀️???? Câu 1. Hoà tan 3,6(g) Mg dung dịch HCl 10,95 % (vừa đủ ) A.Viết phương trình phản ứng xảy

Question

HELP ME!!” ????????????????????????‍???? .CẦN CAO NHÂN GIÚP ????????‍♂️????‍♀️????
Câu 1. Hoà tan 3,6(g) Mg dung dịch HCl 10,95 % (vừa đủ )
A.Viết phương trình phản ứng xảy ra?
B. Tính thể tích của hiđrô thu được ( ở đktc)
C. Tính khối lượng của dd axit HCL đã dùng ?
D. Tính nồng độ % của dd sau phản ứng
Câu 2. Để hoà tan 5,6 g sắt cần vừa đủ V mL dd HCl 2 M
A. Viết Phương trình phản ứng xảy ra
B.Tính thể tích khí hiđrô thứ được (ở đktc)?
C. Tính V ?
D. Tính khối lượng muối tạo thành

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-10T16:02:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:03:53+00:00

  Câu 1:

  a) PTHH

  Mg  +  2HCl  ->  MgCl2  +  H2↑

  0,15     0,3           0,15          0,15

  nMg= 3,6/24=0,15(mol)

  b) VH2= 0,15.22,4= 3,36(l)

  c) mHCl= 0,3.36,5=10,95(g)

  => mdd HCl= 10,95/10,95  .100=100(g)

  d) Dung dịch sau phản ứng là MgCl2

  mMgCl2= 0,15.95=14,25(g)

  mdd sau= mdd trước= mMg+mddHCl= 3,6+ 100=103,6(g)

  mddMgCl2= 103,6 – (0,15.2)= 103,3 (g)  (Vì khí H2 đã bay hơi ra khỏi dung dịch)

  => C%dd MgCl2= 14,25/103,3 .100%≈ 13,8 %

  Câu 2:

  a) PTHH

  Fe  +  2HCl  ->  FeCl2  +  H2↑

  0,1     0,2           0,1                0,1  

  nFe= 5,6/56=0,1 (mol)

  b) VH2= 0,1.22,4=2,24 (l)

  c) Vdd HCl= 0,2/2= 0,1 (l)= 100 (ml)

  d) Muối tạo thành là FeCl2

  mFeCl2= 0,1.127=12,7 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )