help me!!! Cho 5,44 gam muối MX2 (M có hóa trị duy nhất) vào nước thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần có thể tích bằng nhau. Cho dung dịch AgNO3

Question

help me!!!
Cho 5,44 gam muối MX2 (M có hóa trị duy nhất) vào nước thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần có thể tích bằng nhau. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào phần 1 sinh ra 5,74 gam kết tủa. Cho dd NaOH (vừa đủ) vào phần 2 thu được kết tủa, lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi được 1,62 gam chất rắn. M là:
A. Zn B. Cu C. Ba D. Mg

in progress 0
Adalynn 2 giờ 2021-10-24T01:28:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:29:55+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol của muối là a.

  Chi hỗn hợp muối thành 2 phần bằng nhau mỗi phần chứa 0,5a mol muối.

  Cho phần 1 tác dụng với \(AgN{O_3}/N{H_3}\)

  \(M{X_2} + 2AgN{O_3}\xrightarrow{{}}2AgX + M{(N{O_3})_2}\)

  \( \to {n_{AgX}} = \frac{{5,74}}{{108 + X}} = a\)

  Cho phần 2 tác dụng với NaOH dư.

  \(M{X_2} + 2NaOH\xrightarrow{{}}M{(OH)_2} + 2NaX\)

  \(M{(OH)_2}\xrightarrow{{}}MO + {H_2}O\)

  \( \to {n_{MO}} = {n_{M{{(OH)}_2}}} = {n_{M{X_2}}} = 0,5a = \frac{{1,62}}{{M + 16}}\)

  Ta có: \(\frac{{5,44}}{{M + 2X}} = \frac{{5,74}}{{108 + X}} = \frac{{1,62.2}}{{M + 16}}\)

  Giải được: M=65; X=35,5 vậy M là Zn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )