help me một của hàng bán trứng trong một số ngày . ngày thứ nhất bán 100 quả và 1/10 số còn lại . ngày thứ hai bán 200 quả và 1/ 10 số còn lại. ngày

Question

help me
một của hàng bán trứng trong một số ngày . ngày thứ nhất bán 100 quả và 1/10 số còn lại
. ngày thứ hai bán 200 quả và 1/ 10 số còn lại. ngày thứ ba bán 300 quả và 1/ 10 só còn lại. cứ bán như vậy thì vừa hết số trứng biết số trứng bán mỗi ngày bằng nhau. tính tổng số trứng đã bán và số ngày cửa hàng đó bán trứng

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-25T00:18:54+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-25T00:20:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi tổng số quả mà cửa hàng có là `a“(a>300)`

  Số trứng mà cửa hàng đó bán trong ngày `1` là:

  `100+` `1/10` `(a-100)` `=` `100` `+` `1/10` `x` `-10`

  `=` `1/10` a` `+90`

  `<=>` `10/100` `a` `+90`

  Số trứng bán đc trong ngày thứ `2` là:

  `200` `+` `1/10` `(a-1/10a` `-90)`

  `=` `200` `+` `1/10` `(9/10` `a` `-90)`

  `=` `200` `+` `9/100` `a` `-90`

  `=` `9/100` `a` `+171`

  Mà số trứng mỗi ngày `=` nhau

  `<=>`

  `10/100` `-` `9/100` `a` `=` `81`

  `<=>` `a=` `81.100` `=8100`

  Vậy của hàng đó có `8100` quả trứng

  Số quả trứng bán đc là:

  `100` `+` `(8100-100)` `=900`

  Số ngày bán là:

  `8100` `:900` `=9` ngày

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-25T00:20:12+00:00

  Đáp án:

  `8100` quả trứng.

  `9` lần bán trứng. 

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: Ngày thứ nhất và ngày thứ hai bán số trứng như nhau nên:

  `=>` Số trứng chênh nhau khi chỉ lấy `1/10` số trứng còn lại là `1000` quả`(1)`.

  `=>` Ngày cuối khi cửa hàng đó bàn thì thì còn `9/10` số trứng còn lại là `900` quả `(2)`

  Từ: `(1)+(2)=>900` quả trứng đã bán ở ngày thứ nhất.

  Có số quả trứng mà cửa hàng bán:

  `(900-100)xx10+100=8100` (quả).

  Số ngày cửa hàng bán là:

  `8100:900=9` lần.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )