help meeeee Tìm x 1+2+3+4+5+………….+x=990

Question

help meeeee
Tìm x
1+2+3+4+5+………….+x=990

in progress 0
Julia 1 năm 2021-07-10T19:32:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:33:23+00:00

  `1+2+3+4+5+….+x=990`

  Số số hạng: `(x-1):1+1=x`

  `⇒(x+1)x:2=990`

  `⇔(x+1)x=990.2`

  `⇔(x+1)x=1980`

  `⇔(x+1)x=45.44`

  `⇔x=44`

  Vậy `x=44`

  0
  2021-07-10T19:33:32+00:00

  Số số hạng của tổng trên là: `(x-1):1+1=x`

  `1+2+3+4+5+…+x=990`

  `⇒\frac{(x+1).x}{2}=990`

  `⇔(x+1).x=990.2`

  `⇔(x+1).x=1980`

  `⇔(x+1).x=45.44`

  `⇔(x+1).x=(44+1).44`

  `⇒x=44`

  Vậy giá trị `x=44`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )