Hh X gồm hidrocacbon A và H2 có tỉ lệ mol 1:1,75.Dẫn 12,32 lit X qua Ni nung nóng thu đc hh Y có tỉ khối hơi so với H2 là 115/6.Dẫn Y qua dd Br2 dư th

Question

Hh X gồm hidrocacbon A và H2 có tỉ lệ mol 1:1,75.Dẫn 12,32 lit X qua Ni nung nóng thu đc hh Y có tỉ khối hơi so với H2 là 115/6.Dẫn Y qua dd Br2 dư thấy 0,15 mol Br2 phản ứng.Đốt cháy hoàn toàn 6,16 lit X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là bao nhiêu?
A quangcuong347 giúp e với

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-11-30T15:04:43+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T15:06:32+00:00

  Đáp án:

   26,15 gam

  Giải thích các bước giải:

  \({n_X} = \frac{{12,32}}{{22,4}} = 0,55{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_A} = 0,2{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}}} = 0,35{\text{ mol}}\) 

  Gọi k là số liên kết $pi$ của A

  Nung nóng X sau phản ứng được Y, dẫn Y qua Br2 dư thấy có 0,15 mol Br2 phản ứng.

  Vì khí H2 có thể dư.

  \( \to 0,2.k – 0,35 \leqslant 0,15 \to k \leqslant 2,5\)

  Nếu k=1 \( \to {n_{{H_2}{\text{ phan ung}}}} = 0,2 – 0,15 = 0,05{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_Y} = {n_X} – 0,05 = 0,5{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_X} = {m_Y} = \frac{{115}}{6}.2.0,5 = \frac{{115}}{6}{\text{ gam}}\)

  Vì k=1 nên A có dạng CnH2n

  \( \to 14n.0,2 + 0,35.2 = \frac{{115}}{6} \to n = \frac{{227}}{{42}}{\text{ (loai)}}\)

  Vậy k=2  \( \to {n_{{H_2}{\text{phan ung}}}} = 0,2.2 – 0,15 = 0,25{\text{ mol}} \to {{\text{n}}_Y} = 0,55 – 0,25 = 0,3{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_X} = {m_Y} = \frac{{115}}{6}.2.0,3 = 11,5{\text{ gam}}\)

  Vì k=2 nên A có dạng CnH2n-2 

  \( \to 0,2(14n – 2) + 0,35.2 = 11,5 \to n = 4 \to {C_4}{H_6}\)

  6,16 lít X bằng một nửa lượng trên chứa 0,1 mol C4H6 và 0,175 mol H2.

  \(2{C_4}{H_6} + 11{O_2}\xrightarrow{{}}8C{O_2} + 6{H_2}O\)

  \( \to {n_{C{O_2}}} = 0,1.4 = 0,4{\text{ mol; }}{{\text{n}}_{{H_2}O}} = 0,1.3 + 0,175 = 0,475{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 26,15{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )