hh Y gồm A và B đều ở thể khí . đốt cháy hoàn toàn 20,6 hh Y thu được 31,36 lít khí CO2 (dktc). Hãy xác định CTPT và tính % khối lượng các chất trong

Question

hh Y gồm A và B đều ở thể khí . đốt cháy hoàn toàn 20,6 hh Y thu được 31,36 lít khí CO2 (dktc). Hãy xác định CTPT và tính % khối lượng các chất trong hh Y, biết số mol của B gấp 4 lần của A

in progress 0
Iris 7 ngày 2021-12-04T05:55:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T05:56:23+00:00

  Đáp án:

   A là C2H6; B là C3H8

  %mC2H6=14,6% -> %mC3H8=85,4%

  Giải thích các bước giải:

   A,B là ancol

  Y + O2 —> Co2 + H2O

  nCO2 =31,36/22,4=1,4 mol =nC trong Y

  -> mY=mC+mH -> mH=20,6-1,4.12=3,8 gam -> nH=3,8 mol -> nH2O=1,9 mol

  Đốt cháy ankan cho nH2O-nCO2=nY=1,9-1,4=0,5 mol

  Vì nB=4nA -> nB=0,4 mol;n A=0,1 mol

  Gọi số C của A là a của B là b, vì A,B thể khí nên a, b ≤4

  -> 0,1.a+0,4b=nC=1,4

  Thỏa mãn giá trị a=2; b=3 -> A là C2H6 ; B là C3H8

  -> mC2H6=0,1.30=3 gam ->%mC2H6=3/20,6=14,6% -> %mC3H8=85,4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )