Hidrocacbon A có tỉ khối so với khí oxi là 0,875.Khi đốt cháy 0,1 mol A thu được 8,8 gam CO2.Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A

Question

Hidrocacbon A có tỉ khối so với khí oxi là 0,875.Khi đốt cháy 0,1 mol A thu được 8,8 gam CO2.Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-07-20T19:02:54+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T19:04:08+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  CTPT:{C_2}{H_4}\\
  CTCT:C{H_2} = C{H_2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTPT:{C_x}{H_y}\\
  {M_A} = 0,875{M_{{O_2}}} = 28dvC\\
  {n_A} = 0,1mol\\
  {n_{C{O_2}}} = \frac{{8,8}}{{44}} = 0,2mol\\
  x = \dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_A}}} = \frac{{0,2}}{{0,1}} = 2\\
  y = \dfrac{{28 – 12 \times 2}}{1} = 4\\
   \Rightarrow CTPT:{C_2}{H_4}\\
  CTCT:C{H_2} = C{H_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )