Hiện nay anh hơn em 13 tuổi biết sau bảy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em hỏi năm mới được Anh biết rồi em bao nhiêu lần

Question

Hiện nay anh hơn em 13 tuổi biết sau bảy năm nữa tuổi anh gấp 2 lần tuổi em hỏi năm mới được Anh biết rồi em bao nhiêu lần

in progress 0
Rylee 3 tuần 2021-07-11T13:27:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:29:18+00:00

  Hiện nay anh hơn em 13 tuổi thì 7 năm nữa hiệu sô tuổi không đổi và anh vẫn hơn em 13 tuổi

  Coi tuổi anh khi đó là 2 phần thì tuổi em là 1 phần như thế

  Tuổi anh khi đó là :

  13 : ( 2 – 1 ) × 2 = 26 ( tuổi )

  Tuổi em khi đó là :

  26 – 13 = 13 ( tuổi )

  Tuổi anh hiện tại là :

  26 – 7 = 19 ( tuổi )

  Tuổi em hiện tại là :

  19 – 13 = 6 ( tuổi )

               Đáp số : Tuổi anh khi đó là 26 tuổi ; tuổi anh hiện nay là 19 tuổi 

                            Tuổi em khi đó là 13 tuổi ; tuổi em hiện nay là 6 tuổi

  `#dtkc`

   

  0
  2021-07-11T13:29:31+00:00

  Tuổi anh sau 7 năm là :

  `13/(2-1)× 2 = 26` ( tuổi )

  Tuổi em sau 7 năm là :

  `26 – 13 = 13` ( tuổi )

  Tuổi anh năm nay là :

  `26 – 7 = 19` ( tuổi )

  Tuổi em năm nay là :

  `13-7=6` ( tuổi )

  `Đ`/`S`: Anh :`19 t`

              Em :` 6t`

  Xin hay nhất

                    

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )