Hiện nay bố hơn con 36 tuổi.Sau 7 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi bố.Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Question

Hiện nay bố hơn con 36 tuổi.Sau 7 năm nữa tuổi con bằng 1/3 tuổi bố.Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-11T18:42:25+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:43:57+00:00

  Ta có sơ đồ tuổi con và tuổi bố sau 7 năm:

    Con: 1 phần bằng nhau (bạn tự vẽ sơ đồ ra nhé)

    Bố: 3 phần bằng nhau (bạn tự vẽ sơ đồ ra nhé)

     36 tuổi tương ứng với số phần là:

                    3-1=2(phần)

   Tuổi con sau 7 năm nữa là:

                    36:2=18(tuổi)

   Tuổi con hiện tại là:

                     18-7=11(tuổi)

   Tuổi bố hiện tại là:

                       11+36= 47(tuổi)

                            Đ/s: Tuổi bố:47 tuổi

                                    Tuổi con: 11 tuổi.

     

   

  0
  2021-10-11T18:44:12+00:00

  tuổi bố hiện nay là

  36:(3-1)x3-7=47 tuổi

  tuổi con hiện nay là

  47-36=11 tuổi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )