Hiện nay số tuổi của con là 12 ,tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. a.hỏi sau bao nhiêu năm bố gấp 2 lần tuổi con? b.có khi nào bố gấp 6 lần tuổi con ko? Nhờ

Question

Hiện nay số tuổi của con là 12 ,tuổi bố gấp 3 lần tuổi con.
a.hỏi sau bao nhiêu năm bố gấp 2 lần tuổi con?
b.có khi nào bố gấp 6 lần tuổi con ko?
Nhờ các cao nhân giải giúp e vs ạ.

in progress 0
Arianna 1 năm 2021-09-23T15:22:19+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T15:23:31+00:00

  $\text{a) Tuổi bố hiện tại là :}$

  `12 × 3 = 36` `(tuổi)`

  $\text{Bố hơn con số tuổi là :}$

  `36 − 12 = 24` `(tuổi)`

  $\text{Khi tuổi bố gấp 22 lần tuổi con thì tuổi con bằng 12 tuổi bố}$

  `⇒` $\text{Khi tuổi bố gấp 22 lần tuổi con thì tuổi con là :}$

  `24 ÷ (2 − 1) × 1 = 24` `(tuổi)`

  $\text{Sau số năm nữa thì tuổi bố gấp 22 lần tuổi con là :}$

  `24 − 12 = 12` `(năm)`
   $\text{b) Hiệu số phần bằng nhau là :}$

  `6 − 1 = 5` `(phần)`

  $\text{Ta có :}$

  $\text{ 24 chia 5 dư nên không có khi nào tuổi bố gấp 6 lần tuổi con }$

  XIn hay nhất !

  0
  2021-09-23T15:24:17+00:00

  a)

  Tuổi bố hiện tại là :

  `12×3=36` (tuổi)

  Hiệu số tuổi 2 bố con (không đổi theo thời gian) là :

  `36-12=24 `(tuổi)

  Khi tuổi bố gấp `2` lần tuổi con thì tuổi con bằng `1/2` tuổi bố 

  Khi tuổi bố gấp `2` lần tuổi con thì tuổi con là :

  `24 :(2-1)×1=24` (tuổi)

  Sau số năm thì tuổi bố gấp `2` lần tuổi con là :

  `24-12=12` (năm)

  b) 

  Khi tuổi bố gấp `6` lần tuổi con thì tuổi con bằng `1/6` tuổi bố 

  Hiệu số phần bằng nhau là :

  `6-1=5` (phần)

  Vì `24` chia `5` dư `4` nên không có khi nào tuổi bố gấp `6` lần tuổi con 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )