Hình tròn A có chu vi là 38,308 cm, hình tròn B có diện tích la 113,04 cm2 . Hình tròn nào có đường kính lớn hơn?

Question

Hình tròn A có chu vi là 38,308 cm, hình tròn B có diện tích la 113,04 cm2 . Hình tròn nào có đường kính lớn hơn?

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-10-06T15:25:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:27:05+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đường kính của đường tròn A là : 

     $38,308 : 3,14 = 12,2 (cm)$

   Đường kính của đường tròn B là  :

     $113,04 : 3,14 × 4 = 144 (cm) => √144 = 12 cm$

   Ta có : Đường kính đường tròn A là : $12,2 cm$

               Đường kính hin hf tròn B là : $12 cm$ 

  => Đường kính hình tròn A > Đường kính hình tròn B

  0
  2021-10-06T15:27:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Cho xin hay nhất !!^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )