Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở

Question

Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành chủ động sáng tạo và có khả năng giành được thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.anh chị hãy rút ra ý nghĩa của lận điểm trên và bài học cho bản thân?

in progress 0
Athena 3 tuần 2021-11-26T03:27:36+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-26T03:28:44+00:00

    – Đây là một luận điểm sáng tạo, có giá trị lý luận và thực tiễn to lớn: một cống hiến rất quan trọng của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, đã được thắng lợi của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trên toàn thế giới trong gần một thế kỷ qua chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
    – Bài học: Cần chủ động, sáng tạo trong học tập và làm việc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )