Hộ em câu này với chắc em chớt mấy thôi 1) |x + 3| – |2x – 5| = 0 2) |x – 4|+|y – 6| + |x – y – z| = 0

Question

Hộ em câu này với chắc em chớt mấy thôi
1) |x + 3| – |2x – 5| = 0
2) |x – 4|+|y – 6| + |x – y – z| = 0

in progress 0
Valentina 31 phút 2021-09-09T18:09:19+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:10:38+00:00

  Đáp án + giải thích bước giải :

  `a) |x + 3| – |2x + 5| = 0`

  `⇔ |x + 3| = 0 + |2x + 5|`

  `⇔ |x + 3| = |2x + 5|`

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x+3=2x+5\\x+3=-2x-5\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}x-2x=-3+5\\x+2x=-3-5\end{array} \right.\) 

  `⇔` \(\left[ \begin{array}{l}-x=2\\3x=-8\end{array} \right.\)

  `⇔`  \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=\dfrac{-8}{3}\end{array} \right.\) 

  Vậy   \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=\dfrac{-8}{3}\end{array} \right.\) 

  `2) |x – 4| + |y – 6| + |x-y-z|=0`

  Ta có : \(\left\{ \begin{array}{l}|x-4|≥0∀x\\|y-6|≥0∀y\\|x-y-z|≥0∀z\end{array} \right.\)

  `⇔ |x – 4| + |y – 6| + |x-y-z|≥0∀x,y,z`

  Dấu “`=`” xảy ra khi :

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x-4=0\\y-6=0\\x-y-z=0\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=4\\y=6\\4-6-z=0\end{array} \right.\)

  `⇔` \(\left\{ \begin{array}{l}x=4\\y=6\\z=2\end{array} \right.\)

  Vậy \(\left\{ \begin{array}{l}x=4\\y=6\\z=2\end{array} \right.\)

  0
  2021-09-09T18:11:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gửi pác ạ xin hay nhất nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )