Hộ mik đi đang gấp lám lun???????? Câu 4 3 phút 15 giây = …………….. giây * 1 điểm A. 195 B. 192 C . 3,2 D. 3,12 Câu 5: Một thư viện có

Question

Hộ mik đi đang gấp lám lun????????
Câu 4 3 phút 15 giây = …………….. giây *
1 điểm
A. 195
B. 192
C . 3,2
D. 3,12
Câu 5: Một thư viện có 6000 quyển sách . Cứ sau mỗi năm thì số sách của thư viện tăng 20%( so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thì số sách của thư viện là bao nhiêu quyển? *
1 điểm
A . 7200 quyển
B . 8400 quyển
C. 8640 quyển
D . 8600quyển
Câu 6: Giá trị của biểu thức: 3,42: 0,57 x 8,4 – 6,8 là: *
1 điểm
A . 6
B . 50,4
C. 4.36
D . 43,6
Câu 7: Một hình tròn có bán kính là 3 cm. Chu vi hình đó là: *
1 điểm
A . 18,84 cm
B . 28,26 cm
C. 9,42 cm
D . 6cm
Câu 8: Hình vuông có chu vi là 5,2cm. Diện tích hình vuông đó là: *
1 điểm
A . 1,3cm2
B . 5,2 cm2
C. 1,69cm2
D . 1,96 cm2
Câu 9: Một hình tròn có đường kính 5cm. Tính diện tích hình tròn đó ? *
1 điểm
A. 19,625 cm2
B . 2,5 cm
C. 10 cm
D . 19,625 cm
Câu 10: Diện tích hình tam giác là 12,5cm2. Độ dài đáy là 4cm. Chiều cao hình đó là *
1 điểm
A. 6,25cm2
B. 3,125 cm
C . 3,125 m2
D . 6,25cm

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-16T01:47:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:49:18+00:00

  Đáp án:

  ↓↓↓↓↓↓↓

  Giải thích các bước giải:

   Câu 4  : 

  3 phút 15 giây = 195 giây

  Ta chọn a

  Câu 5 : Sau 2 năm, số sách của thư viện là : 

  [ 6000 + 6000 x 20% ] + 7200 x 20% = 8640 quyển

  Ta chọn đáp án C

  Câu 6 : Giá trị của biểu thức: 3,42: 0,57 x 8,4 – 6,8 là: 

  Ta chọn đáp án D.43,6

  Câu 7 : Một hình tròn có bán kính là 3 cm. Chu vi hình đó là:

  Ta chọn đáp án A

  Câu 8 : Hình vuông có chu vi là 5,2cm. Diện tích hình vuông đó là:

  Ta chọn đáp án D,1,96cm²

  Câu 9 : Một hình tròn có đường kính 5cm. Tính diện tích hình tròn đó ?

  Ta chọn đáp án A

  Câu 10 : Diện tích hình tam giác là 12,5cm2. Độ dài đáy là 4cm. Chiều cao hình đó là *

  Ta chọn đáp án B

  0
  2021-10-16T01:49:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   4.a

  5.b

  6.d

  7.b

  8.a

  9.d

  10.b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )