Hòa tan 0,23g Na vào nước được 200ml dụng dịch NaOH và khí hiđro a) viết PTHH xảy ra b) tính nồng độ mol dung dịch NaOH tạo thành c) tính thể tích khí

Question

Hòa tan 0,23g Na vào nước được 200ml dụng dịch NaOH và khí hiđro
a) viết PTHH xảy ra
b) tính nồng độ mol dung dịch NaOH tạo thành
c) tính thể tích khí hiđro sinh ra (đktc)

in progress 0
Liliana 1 năm 2021-10-09T02:55:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T02:57:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 200ml=0,2l

  a. PTHH:2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2

   b. Số mol Na là:

  nNa= mNa/mNa= 0,23/23= 0,01 ( mol )

  Nồng độ mol NaOH là:

  CM= nNaOH/V= 0,01/0,2 = 0,05 (mol/l)

  c. Thể tích khí hiđro sinh ra là:

  VH2= nH2×22,4= 0,01×22,4= 0,224(l)

  0
  2021-10-09T02:57:38+00:00

  Đáp án:

  $b,CM_{NaOH}=0,05M.$

  $c,V_{H_2}=0,112l.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:2Na+2H_2O\xrightarrow{} 2NaOH+H_2↑$

  $b,n_{Na}=\dfrac{0,23}{23}=0,01mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{NaOH}=n_{Na}=0,01mol.$

  Đổi 200 ml = 0,2 lít.

  $⇒CM_{NaOH}=\dfrac{0,01}{0,2}=0,05M.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=\dfrac{1}{2}n_{Na}=0,005mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,005.22,4=0,112l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )