Hoà tan 1 kim loại R hoá trị I vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M thấy có khí thoát ra. Để trung hoà lượng axit dư phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M.

Question

Hoà tan 1 kim loại R hoá trị I vào 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M thấy có khí thoát ra. Để trung hoà lượng axit dư phải dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Biết khối lượng R tác dụng với H2SO4 là 4,68 gam. Xác định R?
Giải giúp mình với

in progress 0
Serenity 4 tuần 2021-09-07T00:17:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T00:18:54+00:00

  Đáp án:

   \(K\) (kali)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2R + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}{R_2}S{O_4} + {H_2}\)

  \(2NaOH + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + 2{H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}S{O_4}}} = 0,25.0,3 = 0,075{\text{ mol}}\)

  \({n_{NaOH}} = 0,06.0,5 = 0,03{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}{\text{ dư}}}} = \frac{1}{2}{n_{NaOH}} = 0,015{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{{H_2}S{O_4}{\text{ phản ứng}}}} = 0,075 – 0,015 = 0,06{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_R} = 2{n_{{H_2}S{O_4}{\text{ phản}}{\text{ứng}}}} = 0,12{\text{ mol}}\)

  \( \to {M_R} = \frac{{4,68}}{{0,12}} = 39 \to R:K\)

  0
  2021-09-07T00:19:00+00:00

  Đáp án:

  PTHH : `2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + H2O`

  `nNaOH=0,5.0,06=0,03` mol

  `nH2SO4=0,25.0,3=0,075` mol

  `nH2SO4(pư)=0,03:2=0,015` mol

  `nH2SO4(dư)= 0,075-0,015=0,06` mol

  `=>H2SO4` dư , NaOH hết 

  PTHH : `2R + H2SO4 -> R2SO4 + H2(k)`.             

  Theo PTHH ta có : `nR=0,06.2=0,12` mol

  mà ta có `mR=4,68`(g)

  `=>MR=frac{4,68}{0,12}=39`g/mol

  Vậy `R` là `K`

  $\text{*Khiên}$

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )