Hoà tan 1 oxit (MO) bằng dd H2SO4 24,5% thu dd muối có C% là 33,33% a) Tìm công thức của oxit b) Làm bay hơi 72,02(g) dd sau phản ứng thu được 37,5% m

Question

Hoà tan 1 oxit (MO) bằng dd H2SO4 24,5% thu dd muối có C% là 33,33%
a) Tìm công thức của oxit
b) Làm bay hơi 72,02(g) dd sau phản ứng thu được 37,5% muối ngậm nước. Tìm công thức của muối ngậm nước

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-18T22:39:23+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:41:05+00:00

  Đáp án:

   \(CuO\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(MO + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}MS{O_4} + {H_2}O\)

  Giả sử:

  \({n_{MO}} = 1{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{MO}} = {n_{{H_2}S{O_4}}} = 1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}S{O_4}}} = 1.98 = 98{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = \frac{{98}}{{24,5\% }} = 400{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({m_{dd}} = {m_{MO}} + {m_{dd\;{{\text{H}}_2}S{O_4}}} = 1(M + 16) + 400 = M + 416{\text{ gam}}\)

  Ta có:

  \({n_{MS{O_4}}} = {n_{MO}} = 1{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{MS{O_4}}} = 1.(M + 96) = M + 96{\text{ gam}}\)

  \( \to C{\% _{MS{O_4}}} = \frac{{M + 96}}{{M + 416}} = 33,33\%  \to M = 64\)

  Vậy kim loại cần tìm là \(Cu\) suy oxit là \(CuO\)

  72,02 gam dung dịch chứa

  \({m_{CuS{O_4}}} = 72,02.33,33\%  = 24{\text{ gam}}\)

  Muối ngậm nước sinh ra có dạng \(CuSO_4.nH_2O\)

  \( \to {n_{CuS{O_4}}} = \frac{{24}}{{64 + 96}} = 0,15{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{CuS{O_4}.n{H_2}O}}\)

  \( \to {M_{CuS{O_4}.n{H_2}O}} = 160 + 18n = \frac{{37,5}}{{0,15}} = 250 \to n = 5\)

  Vậy muối ngậm nước là \(CuSO_4.5H_2O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )