Hoà tan 10,8g 2 kim loại Mgie và Cu vào 7,3g dung dịch HCL(dư) sau phản ứng thu được phàn lít ở điều kiện tiêu chuẩn a,tính thể tích? b, tính khối lượ

Question

Hoà tan 10,8g 2 kim loại Mgie và Cu vào 7,3g dung dịch HCL(dư) sau phản ứng thu được phàn lít ở điều kiện tiêu chuẩn
a,tính thể tích?
b, tính khối lượng muối kim loại trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Josephine 2 tháng 2021-10-20T02:36:06+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:37:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì chỉ có magiê phản ứng với HCl nên:

  Mg + 2HCl == MgCl2 + H2

  nH2=nHCl:2=0.1 mol

  a) thể tích = 0.1*22.4=2.24

  b) n mg = n H2 =0.1

  kl của mg là. 0.1*24=2.4 g

  Kl của Cu là. 10.8 – 2.4=8.4g

  0
  2021-10-20T02:37:52+00:00

  Đáp án:

   2,24l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  a)\\
  nHCl = \dfrac{{7,3}}{{36,5}} = 0,2\,mol\\
   =  > nMg = \dfrac{{0,2}}{2} = 0,1\,mol\\
  n{H_2} = nMg = 0,1\,mol\\
  V{H_2} = 0,1 \times 22,4 = 2,24l\\
  b)\\
  mMg = 0,1 \times 24 = 2,4g\\
  mCu = 10,8 – 2,4 = 8,4g\\
  nMgC{l_2} = nMg = 0,1\,mol\\
  mMgC{l_2} = 0,1 \times 95 = 9,5g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )