hòa tan 11.9 gam hỗn hợp gồm Zn va Al trong dd hcl loãng dư Sau khi pứng xảy ra thu dc 40.3 gam muối tính khối lượng cua al va zn

Question

hòa tan 11.9 gam hỗn hợp gồm Zn va Al trong dd hcl loãng dư Sau khi pứng xảy ra thu dc 40.3 gam muối tính khối lượng cua al va zn

in progress 0
Serenity 1 tháng 2021-11-07T16:54:13+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T16:55:26+00:00

  `Zn->ZnCl_2`

  `Al->AlCl_3`

  `m_{\text{Muối}}=m_{\text{Kim loại}}+m_{Cl}`

  `->m_{Cl}=40,3-11,9=28,4(g)`

  `->n_{Cl}=\frac{28,4}{35,5}=0,8(mol)`

  Ta có

  hỗn hợp $\begin{cases}Zn : \ x(mol)\\Al : \ y(mol)\\\end{cases}$

  `->65x+27y=11,9(1)`

  Bảo toàn `Cl`

  `->2x+3y=0,8(2)`

  Từ `(1)` và `(2)` giải hệ phương trình

  $\to \begin{cases}x=0,1(mol)\\y=0,2(mol)\\\end{cases}$

  `->m_{Zn}=0,1.65=6,5(g)`

  `m_{Al}=0,2.27=5,4(g)`

  0
  2021-11-07T16:55:57+00:00

  Đáp án:

   5,4 g và 6,5 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  Zn + 2HCl \to ZnC{l_2} + {H_2}\\
  hh:Al(a\,mol),Zn(b\,mol)\\
  27a + 65b = 11,9\\
  133,5a + 136b = 40,3\\
   =  > a = 0,2\,b = 0,1\\
  mAl = 0,2 \times 27 = 5,4g\\
  mZn = 0,1 \times 65 = 6,5g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )