Hòa tan 13g kẽm Zn vào axit Clohidric HCl thu được kẽm clorua ZnCl2 và khí Hiđro H2. A) Lập phương trình hóa học.

Question

Hòa tan 13g kẽm Zn vào axit Clohidric HCl thu được kẽm clorua ZnCl2 và khí Hiđro H2. A) Lập phương trình hóa học. B) Tính m ( khối lượng ) HCl. C) Tính V ( thể tích ) H2 ( điều kiện tiêu chuẩn ).

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-11T10:53:36+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:55:06+00:00

  `a)`

  Phương trình hóa học

  `Zn+2HCl→ZnCl_2 +H_2↑`

  `b)`

  `n_(Zn)=13/65=0,2(mol)`

  Theo PTHH

    `n_(Zn)=2n_(HCl)=2.0,2=0,4(mol)`

  `⇒m_(HCl)=0,4.36,5=14,6(g)`

  `c)`

  Theo PTHH

    `n_(Zn)=n_(H_2)=0,2(mol)`

  `⇒V_(H_2)=0,2.22,2=4,48(l)`

  0
  2021-08-11T10:55:25+00:00

  Đáp án:

  `a.`

  Phương trình hóa học :

  `Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑`

  `b.`

  `-m_{HCl}=14,6g)`

  `c.`

  `-V_{H_2}(đktc)=4,48(l)`

  Giải thích các bước giải:

  `a.`

  `-n_{Zn}=\frac{m_{Zn}}{M_{Zn}}=\frac{13}{65}=0,2(mol)`

  Phương trình hóa học :

  `Zn+2HCl→ZnCl_2+H_2↑`

  `0,2`  `→0,4`        `0,2`          `0,2`          `(mol)`

  `b.`

  `-m_{HCl}=n_{HCl}.M_{HCl}=0,4.(1+35,5)=0,4.36,5=14,6g)`

  `c.`

  `-V_{H_2}(đktc)=n_{H_2}.22,4=0,2.22,4=4,48(l)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )