Hòa tan 13g Zn vào dung dịch HCl thu được ZnCl2 và khí H2(điều kiện chuẩn) a)Viết PTHH b)Khối lượng của ZnCl2 ? c)Thể tích của H2(điều kiện chuẩn)

Question

Hòa tan 13g Zn vào dung dịch HCl thu được ZnCl2 và khí H2(điều kiện chuẩn)
a)Viết PTHH
b)Khối lượng của ZnCl2 ?
c)Thể tích của H2(điều kiện chuẩn)

in progress 0
Ayla 2 tháng 2021-10-10T08:13:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T08:15:19+00:00

  Đáp án:

   pthh :zn+2hcl=>Zncl2 +h2

  Nzn=13/65=0,2 mol

  theo pthh 1mol zn tác dụng 1 mol zncl2

                   0,2==========>0,2

  Mzncl2 =0,2.136=27.2g

  N h2 =0.2.22.4=4.48lit

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-10-10T08:15:23+00:00

  Đáp án:

  $b,m_{ZnCl_2}=27,2g.$

  $c,V_{H_2}=4,48l.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Zn+2HCl\xrightarrow{} ZnCl_2+H_2↑$

  $b,n_{Zn}=\dfrac{13}{65}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{ZnCl_2}=n_{Zn}=0,2mol.$

  $⇒m_{ZnCl_2}=0,2.136=27,2g.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Zn}=0,2mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,2.22,4=4,48l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )