Hòa tan 14 gam Fe trong 73 gam dung dịch axit HCl 20%. a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính khối lượng muối thu được.

Question

Hòa tan 14 gam Fe trong 73 gam dung dịch axit HCl 20%. a. Viết PTHH xảy ra. b. Tính khối lượng muối thu được.

in progress 0
Gianna 1 tháng 2021-08-06T21:35:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T21:36:34+00:00

  `a)`

  PTHH

  `Fe+2HCl→FeCl_2 +H_2`

  `b)`

  `n_{Fe}=14/56 =0,25(mol)`

  `m_(HCl)=73.20%=14,6(g)`

  `⇒n_{HCl}=(14,6)/{36,5} =0,4(mol)`

  Xét tỉ lệ số `(mol)`

  `(0,25)/1> {0,4}/{2}`

  `⇒Fe` dư 

  Theo PTHH

  `n_(FeCl_2)=1/2.n_(HCl)={1}/{2}×0,4=0,2(mol)`

  `⇒m_(FeCl_2)=0,2×127=25,4(g)`

   

  0
  2021-08-06T21:37:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Fe+2HCl→$FeCl_{2}$ +$H_{2}$ 

  b,Ta có $n_{Fe}$ =$\frac{14}{56}$ =0,25(mol)

  Ta có C%HCl=$\frac{m_{ct}}{m_{dd}}$ ×100

  ⇔20=$\frac{m_{ct}}{73}$ ×100

  ⇔$m_{dd}$ =14,6(g)

  ⇒$n_{HCl}$=$\frac{14,6}{1+35,5}$ =0,4(mol)

  Ta thấy $\frac{0,25}{1}$> $\frac{0,4}{2}$ 

  ⇒Fe dư nên ta tính theo số mol của HCl

  Theo pt $n_{FeCl_{2}}$=$\frac{1}{2}$$n_{HCl}$=$\frac{1}{2}$×0,4=0,2(mol)

  ⇒$n_{FeCl_{2}}$=0,2×(56+2×35,5)=25,4(g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )