hòa tan 15 gam hỗn hop cu va al trong dd hno3 đậm dặc nguội dư thấy thoát ra 6.72 lit khí no2 . khối luong al trong hon hop ban đầu là

Question

hòa tan 15 gam hỗn hop cu va al trong dd hno3 đậm dặc nguội dư thấy thoát ra 6.72 lit khí no2 . khối luong al trong hon hop ban đầu là

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-31T17:05:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:06:33+00:00

  Bài giải:

  – $Al$ bị thụ động hóa trong dung dịch $HNO_3$ đặc, nguội

  $n_{NO_2}=\frac{V_{NO_2}}{22,4}=\frac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$ 

  $Cu+4HNO_3 đ,nguội→Cu(NO_3)_2+2NO_2↑+2H_2O$

  – Theo phương trình:

  $⇒n_{Cu}=\frac{1}{2}n_{NO_2}=\frac{1}{2}.0,3=0,15(mol)$

  -$m_{Cu}=n_{Cu}.M_{Cu}=0,15.64=9,6(g)$

  -$m_{Al}=m_{hh}-m_{Cu}=15-9,6=5,4(g)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )