hòa tan 16 g SO3 trong nước thu dc 250 ml dd axit . Nồng đọ mol dd axit thu đc

Question

hòa tan 16 g SO3 trong nước thu dc 250 ml dd axit . Nồng đọ mol dd axit thu đc

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-31T17:42:09+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T17:43:53+00:00

  $n_{SO_3}=\dfrac{16}{80}=0,2(mol)$

  $SO_3+H_2O\to H_2SO_4$

  $\Rightarrow n_{H_2SO_4}=0,2(mol)$

  $V_{dd}=250ml=0,25l$

  $\Rightarrow C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,2}{0,25}=0,8M$

  0
  2021-08-31T17:44:00+00:00

  Đáp án:

   $C_{M_{H_2SO_4}}=0,8M$

  Giải thích các bước giải:

   $n_{SO_3}=\dfrac{16}{80}=0,2mol$

  $PTHH$

         $SO_3+H_2O→H_2SO_4$

  $(mol)$   $1$                $1$

  $(mol)$   $0,2$.     $\longrightarrow 0,2$

  $C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,2}{0,25}=0,8M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )