Hòa tan 19,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm CaO, Fe, MgS và FeS vào 300 ml dung dịch HCl 2M vừa đủ thì sau phản ứng thu được dung dịch B. Phần trăm khối lượ

Question

Hòa tan 19,2 gam hỗn hợp chất rắn gồm CaO, Fe, MgS và FeS vào 300 ml dung dịch HCl 2M vừa đủ thì sau phản ứng thu được dung dịch B. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp là:
A. 34,375% B. 12,5% C. 65,625% D. 87,5%

in progress 0
Reese 2 tháng 2021-10-26T05:47:09+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:48:51+00:00

  `n_{HCl}=2.0,3=0,6(mol)`

  Cho $\begin{cases} CaO: x(mol)\\ Fe: y(mol)\\ MgS:z(mol)\\ FeS:t(mol)\\\end{cases}$

  `CaO+2HCl\to CaCl_2+H_2O`

  `Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2`

  `MgS+2HCl\to MgCl_2+H_2S`

  `FeS+2HCl\to FeCl_2+H_2S`

  `2x+2y+2z+2t=0,6(mol)`

  `=>z+y+z+t=0,3(mol)`

  Mặc khác:

  `56x+56y+56z+88t=19,2g`

  `=>56(x+y+z+t)+32t=19,2g`

  `=>56.0,3+32t=19,2g`

  `=> t=0,075(mol)`

  `=>%m_{FeS}=\frac{0,075.88.100%}{19,2}=34,375%`

  `=>` Chọn `A`

   

  0
  2021-10-26T05:49:00+00:00

  Đáp án:

  Quy hỗn hợp về hai chất FeS và M (56)

  Gọi số mol hai chất lần lượt là a;b(mol)

  PTHH: $FeS+2HCl\rightarrow FeCl_2+H_2S$

  $M+2HCl\rightarrow MCl_2+H_2$

  Ta có: $88a+56b=19,2$

  $2a+2b=0,6$

  Suy ra $a=0,075;b=0,225$

  Vậy %mFeS=34,375%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )